Zde pro žáky budou každý týden nějaké úkoly:

Mechanická práce

echanická práce je fyzikální veličina. Mechanickou práci vykonáváme tehdy, jestliže na těleso působíme silou a posunujeme jej po určité dráze.

Práce závisí přímo úměrně na:

  • síle (čím větší síla, tím větší práce)
  • dráze (čím delší dráha, tím větší práce)

Práci například vykonáváme, když táhneme vozík nebo zvedáme nějaké těleso do výšky.
Pozor: jestliže na těleso působíme silou, ale těleso nepřemisťujeme, mechanickou práci nekonáme!

označení jednotka
W J (Joule)

Vzorec pro výpočet

W = F . s
F – síla (N)
s – dráha (m)

Odvozené jednotky:

1kJ (1kJ = 1000J)
1MJ (1MJ = 1000kJ)